Federació ?? // Federación ??

Xavier Guarque (Dinàmic) a dit. 13/12/2010 20.30

Des del meu desig de avivar la Federació Catalana de Futbol-Botons us vull possar al corrent en
quatre paraules de la seva situació, des del moment en que, sembla ser que em tenia que fer càrrec
de la seva Presidència, cosa que no vaig creure oportú donat el passotisme galopant que observaba,
començant per a la meva Associació, més la postura enrocada entre l'Associació Catalana
(Barcelona) i la mateixa F.C.
Des de llavors, la F.C. ès en mans d'una gestora presidida pel President anterior, Joaquím Brutau, i
la seva activitat és nula, la cual cosa és una verdadera llàstima.
Darrerament vull veure que la tendència potser que estigui cambiant. No se si és per les ganes que
en tinc o pot ser cert pels missatges que m'arriven de fora. Sigui com sigui, vull aprofitar el
moment.
La Federació Catalana de Futbol-Botons ens ha de reunir a totes les Associacions i relacionar a
tots els que practiquem i gaudim d'aquest joc a Catalunya.
Crec que, per començar, s'ha de facilitar l'entrada de totes les Associacions i, amb el compromís
inicial de totes -TOTES- procedir a reunir-nos un o dos representats de cadascuna per veure
realment fins on podem arribar. Posteriorment, si s'escau, ja seria el moment de fer-se càrrec dels
càrrecs de la Junta de Govern i, amb ella ja creada i efectiva a tots els efectes i amb el consens
democràtic anar camviant tot el que s'hagi de cambiar a fi i efecte d'anar unificant els temes.
En aquest sentit, m'he permès tenir un canvi d'impressions previ amb el President de l'Associació
Catalana de F.B. (Barcelona), Marc Basora que, desprès d'una llarga i profitosa conversa, m'ha
demostrat que pot compartir aquesta línia, tot i que ho sometrà a la seva Junta.
És questió de que de cada Associació s'expressin opinions al respecte. Se que cada Associació fa el
que pot (que m'heu de dir a mí) però integrats en la F.C. , que recordeu que ja existeix, tots
plegats tindriem l'al·licient afegit dels torneigs anuals federatius, a més de que el mateix joc tindria
el prestigi i la imatge unificadora que ha de tenir i que és mereix pel molt que ens aporta a cadascú
dels que en gaudim d'ell.
Espero les vostres mostres d'interès... o no.
Una abraçada.
Desde mi deseo de avivar la Federación Catalana de Fútbol-Botones os quiero poner al corriente en
cuatro palabras de su situación, desde el momento en que, parece ser que me tenía que hacer cargode su Presidencia, cosa que no creí oportuno dado el pasotismo galopante que observaba,empezando para mi Asociación, más la postura enrocada entre la Asociación Catalana(Barcelona) y la misma Football ClubDesde entonces, la Football Club está en manos de una gestora presidida por el Presidente anterior, Joaquím Brutau, ysu actividad es nula, la cual cosa es una verdadera lástima.Últimamente quiero ver que la tendencia puede que esté cambiando. No se si es por las ganas quetengo o puede ser cierto por los mensajes que m'arriven de fuera. Sea como sea, quiero aprovechar elmomento.La Federación Catalana de Fútbol-Botones debe reunir a todas las Asociaciones y relacionar atodos los que practicamos y disfrutamos de este juego en Cataluña.Creo que, para empezar, se facilitará la entrada de todas las Asociaciones y, con el compromisoinicial de todas-TODAS-proceder a reunirnos uno o dos representantes de cada una para verrealmente hasta dónde podemos llegar. Posteriormente, en su caso, ya sería el momento de hacerse cargo de loscargos de la Junta de Gobierno y, con ella ya creada y efectiva a todos los efectos y con el consensodemocrático ir cambiarlo todo lo que tenga que cambiar a fin de ir unificando los temas.En este sentido, me he permitido tener un cambio de impresiones previo con el Presidente de la AsociaciónCatalana de F.B. (Barcelona), Marc Basora que, después de una larga y provechosa conversación, me hademostrado que puede compartir esta línea, aunque lo someterá a su Junta.Es cuestión de que de cada Asociación expresen opiniones al respecto. Que cada Asociación hace elque puede (que me habéis de decir a mí) pero integrados en la FC , Que recuerde que ya existe, todosjuntos tendríamos el aliciente añadido de los torneos anuales federativos, además de que el mismo juego tendríael prestigio y la imagen unificadora que debe tener y que se merece por lo mucho que nos aporta a cada unode los que disfrutamos de él.Espero vuestras muestras de interés ... o no.Un abrazo.Xavier Guarque (Dinámic)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
per ara com que en aquesta pag no hi possibilitat de deixar-hi comentaris. agrairia els deixeu en la pag principal a la secció de comentaris que hi ha amb l'anunci que diu que he fet la pag per parlar de federació i jo ja els canviaré aquí al mateix temps que comentaré una resposta
Gracies

Por ahora como en esta pagina no hay posibilidad de dejar comentarios, agradecería que los dejarais en la pag principal en la sección de comentarios que hay con el anuncio de que he hecho la pagina para hablar de Federación y yo ya los cambiare a aqui al mismo tiempo que comentare una respuesta.
                                                                            Gracias
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  inspiracionsha dit...20/11/107:30PM

En l'ultim comentari que vaig deixar, deia que ara per ara el que amb motiva es que a Osona es es torni a tenir present el futbol amb botons, amb això no volia pas donar a entendre que el tema federació no m'agrades tractar-lo, el que passa, per el que veig en les converses que teniu en altres foros esteu mirant si 10 passis son o no possibles i m'acollona una mica, ja que del que no tinc ganes es d'haver de tornar a aprendre reglament. Almenys ara per ara, també crec que no es el que mes pot ajudar a recuperar vells participants...
Solament afegir que el fet d'haver publicat l'enquesta de com hauria 'anar el vot, respon més a una necessitat de saber com editar un bog que no pas a l'inquietud de la pregunta amb concret.
En el ultimo comentario que deje, decía que por ahora me motivaba que en Osona volviera a tener en cuenta el futbol con botones, con esto no quería dar a entender que el tema de federación no me guste tratarlo, lo que pasa , por lo que veo en las conversaciones que tenéis en otros foros estáis mirando si 10 pases son o no posibles y me acojona un poco, ya que lo que no tengo ganas es de volver  aprender reglamento. Al menos por ahora, también creo que no es lo mas apropiado para ayudar a recuperar viejos participantes...
Solament afegir que el fet d'haver publicat l'enquesta de com hauria 'anar el vot, respon mes a una necessitat de saber com editar un bog que no pas a l'inquietud de la pregunta amb concret.

Solamente añadir que el hecho de haber publicado la encuesta de como debería ir el voto, responde más a una necesidad de saber como editar un blog que no a la inquietud de la pregunta en concreto 

 inspiracionsha dit...15/11/1008:31 PM


  Be amic per mi tampoc es que sigui un dels requisits del com es reparteix, més aviat el qui sigui que es respecti…
D’altre banda no hi ha massa res de nou en els plantejaments que tu fas i els que en un principi eren amb els que intentàvem regir-nos.

De tota manera m’està molt be que puguem mirar de fer quelcom per unir criteris, ara be, si no vaig errat crec per poder fer cap gestió federativa s’hauria de convocar les associacions que consta'n com a Federades i intentar gestionar el desencallament, intentaré explicar-me, Penso que hi hauria d’haver una renuncia o be un acord “X” amb els actuals representants federatius, i si ni han que no estan actius mirar que deleguen vots per tal de poder reestructurar una junta i així poder iniciar l’activitat de forma que no hi hagin caps per lligar.
Per part meva estic intentant localitzar el personal de la junta per comunicar-lis que estaria be fer quelcom.
Ja anirem xerrant, ara per ara el que realment amb motiva,( i no voldria semblar egoista) es que a Osona es torni a tenir present el futbol amb botons…
Merci per ajudar a enfortir aquest “hobby”.Bien amigo para mi tampoco es que sea uno de los requisitos de como se reparte, mas bien que lo que sea se respete...
Por otro lado no hay demasiado de nuevo en los planteamientos que tu haces y los que en un principio eran con los que nos regíamos.

de todas maneras me parece muy bien que podamos intentar hacer algo para unir criterios, pero, si no estoy equivocado creo que para poder hacer alguna gestión federativa, habría que convocar a las asociaciones que constante como federadas e intentar gestionar el desatasco, intentaré explicarme, Pienso que debería haber una renuncia o bien un acuerdo "X" con los actuales representantes Federativos, y si hay que no están en activo intentar que deleguen el voto con el fin de poder reestructurar una junta y así poder iniciar la actividad de manera que no queden cabos sueltos.
Por mi parte estoy intentando localizar al personal de la junta para comunicarles que estaría bien hacer algo.
Ya iremos hablando, ahora mismo lo que realmente me motiva, ( y no quisiera parecer egoísta) es que en Osona se vuelva a tener presente el fútbol con botones...
Gracias por ayudar a fortalecer este "Hobby".
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tocornal ha dit...
A mi no em preocupa tan el tema de quants vots ha de tenir cadascuna de les Associacions ja que crec que es podria trobar fòrmules alternatives. És evident que la de Barcelona té bastants més socis que la resta i això faria pensar que hauria de tenir un pes més específic però jo ho faria d'una altra manera.


Cada associació tindria 1 vot i llavors establiria el tipus de decisions que es poden prendre. Així tenim:


decissions per unanimitat: quan almenys no hi hagi cap vot en contra i majoria de vots a favor. És a dir per exemple 3 si i 1 abstenció és unanimitat 2 si 2 abstenció no és unanimitat.
Per exemple, canvis en el Reglament per a mi s'haurien de decidir per unanimitat.


decissions per majoria qualificada: s'han de complir els següents criteris:
1.- més vots a favor que en contra.
2.- els vots a favor representin com a mínim a 2/3 parts dels federats.
Per exemple, l'entrada d'una nova Associació.


decissions per majoria simple: més vots a favor que en contra. Per exemple, elaboració d'un calendari propi de competició.
A mi no me preocupa tanto el tema de cuantos votos ha de tener cada una de las asociaciones ya que creo que se podría encontrar formulas alternativas.
Es evidente que la de Barcelona tiene bastantes mas socios que las otras y esto haría pensar que debería tener un peso mas especifico pero yo lo haría de otra manera.
Cada asociación tendrá ! voto y luego establecería el tipo de decisiones que pueden tomar. Así Tenemos:


decisiones por unanimidad: cuando no hay ningún voto en contra y la mayoría de votos a favor. Es decir por ejemplo 3 si 1 abstención es unanimidad. 2si 2 abstención no es unanimidad.
Por ejemplo, cambios de reglamento para mi habría que decidirlos por unanimidad.


decisiones por mayoría cualificada: debe cumplir los siguientes criterios:
1-mas votos a favor que en contra.
2-los votos a favor representen como mínimo a 2/3 partes de federados.


decisiones por mayoría simple: mas votos a favor que en contra. Por ejemplo, elaboración de un calendario propio de competición.
 


11/15/2010 9:52 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Anònim ha dit...
prim prim prim i mort de gana i mort de gana................jeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuu colometa....aki estem a les muntanyes de setcases fotenntli un cop d´ull amb els coleguis a la pagina mes collunuda de futbol amb botons.....encara q no sigui gaire aficionat,segueix aixi....la teva empenta i il-lusió per aquest esport...el fa mes gran i a tu tambe...!!!un peto i fins aviat.....be water my friend...
inspiracions ha dit...
Moltes gràcies pels ànims,
T'aporto la meva visió d'una Federació reformada i renovada. Actualment hi ha quatre associacions que podrien tornar a reemprendre el tema que són la vostra, la nostra, la de Palau (de nova creació en 2 anys) i la de Reus. Tinc entès que Horta i Sant Just ja ni existeixen.

En aquest cas crec que hauríem de començar per uns mínims que tots estiguéssim d'acord però que fossin els ciments sòl·lids d'una estructura definitiva (això la culpa ho té que porto 2 anys estudiant el funcionament i política de la Unió Europea). Amb això vull dir:

1.- Tota persona que pertany a una associació està federat i per estar federat s'ha de pertànyer a una associació. L'associació corresponent respon dels seus associats davant la Federació.

2.- De moment tenim diferents reglaments que sempre han estat objecte de disputes continuades.D'entrada que cadascú jugui amb el Reglament que té assolint un compromís per a totes les associacions de no promoure canvis que vagin incrementant la discordància. Per això la Federació necessita d'un Comité de Reglament que vagi debatint sobre el tema i que aprovi les variacions que vulguin fer les associacions. És a dir la Federació ha d'assumir plenes competències en Reglament respectant la identitat de cadascú.

3.- Fer anualment el Campionat de Catalunya amb seu rotatòria i a definir en quan a model de campionat. Jo tinc una primera proposta que podria contentar a tothom però és difícil d'explicar aquí.

I més coses que podríem anar parlant...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------